2007/2008 учебна година

14.12.2011 / 11:08

25 ГОДИНИ СОУ "КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ"

 

Училищен проект към националната програма на МОН "Училището – територия на учениците", модул "Ритуализация на училищния живот", има местно значение и е с период за реализация учебната 2007-2008година.

Целите на проекта са :

• Съхраняване и поддържане на училищната традиция за честване на патронния празник, изразяване почит към сливенския творец Константин Константинов и укрепване на общността от настоящи и бивши учители, родители и ученици на училището.

• Популяризиране на успехи и постижения на талантливи ученици в сферата на изкуството – хореография, музика изобразително изкуство и добри педагогически практики, формиращи отношение към българския фолклор.

• Стимулиране на изявени ученици и учители с доказани постижения и принос за издигане имиджа на училището.

Дейностите, чрез които ще се изпълнят поставените цели са:

1. Дейности за съхраняване и поддържане на училищната традиция за честване на патронния празник и укрепване на общността от настоящи и бивши учители, родители и ученици на училището

1. Литературна вечер, посветена на патрона на училището Константин Константинов

2. Спортен празник

3. Среща на бивши и настоящи учители и ученици на СОУ "Константин Константинов" и на училищното настоятелство

2. Дейности за популяризиране на успехи и постижения на талантливи ученици и добри педагогически практики

1. Юбилейно издание на училищния бюлетин "Ние"

2. Конференция "Ролята на фолклора за съхраняване на националната идентичност в новия ни европейски дом"

3. Информация в сайта на училището и медийно отразяване – репортажи в местната телевизия от литературната вечер, конференцията и тържествения концерт

4. Документиране на събитията чрез изготвянето на два видеофилма за архива на училището

3. Дейности за стимулиране на изявени ученици и учители с доказани постижения и принос за издигане имиджа на училището

1. Набавяне на награди, консумативи, хранителни продукти за кафе-паузи и сувенири с емблемата на СОУ "К. Константинов"

Ползватели на резултатите от дейностите по проекта ще бъдат над 2700 човека – училищната общност на СОУ "К. Константинов", а информация за събитията ще стигне до цялата общественост на гр. Сливен.

Училищен екип за координиране дейностите по проекта: Емилия Желева, Цветелина Кайракова, Христина Цонева, Любка Георгиева, Тончо Кисьов

 

 

БЪЛГАРСКИЯТ ФОЛКЛОРЕН ТАНЦ - МАГИЯ ВЪВ ВРЕМЕТО

Училищен проект към националната програма на МОН "Училището – територия на учениците", модул "Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност", има местно значение и е с период за реализация учебната 2007-2008година.

Общата цел на проекта е да бъдат развити творческите способности на учениците от СОУ " Константин Константинов", гр.Сливен, да бъде осмислено свободното им време и чрез повишаване интереса им към българските народни танци, да бъдат приобщени към училищния живот.

А конкретните цели са:

1. Развитие на танцовата лексика на хореографския текст в композиционно отношение на учениците-танцьори.

2. Повишаване интереса към българския национален танцов фолклор у подрастващите и създване на възможност чрез изучаване на български народни танци да се осмисли свободното време на учениците и да се приобщят към училищния живот.

Целева група е ученическата общност на СОУ "Константин Константинов", гр. Сливен.

Дейностите включени в проекта са:

1. Осъществяване постановка на тракийски танц по хореография на проф. Даниела Дженева и музика на Димитър Христов

2. Популяризиране чрез концертна дейност на тракийския танц в училища в региона с образователна цел и пред сливенската общественост

1. Образователни концерти на тема: "Детето и фолклора в новия европейски дом" в четири общообразователниучилища от гр. Сливен

2. Медийно отразяване вТВ репортажи на местната телевизия по време на концертните дейности и във вестник "Ние".

3. Изготвяне рекламен DVD диск на детско-юношеска формация "Аглика".

4. Среща – разговор с проф. Даниела Дженева и ст. ас.Димитър Русков на тема: "Българският фолклорен танц в детско – юношеска възраст" с участие на учениците, изучаващи СИП по български народни танци.

5. Участия в инициативи на общ. Сливен във връзка с ХІІ международен детски танцов фестивал и съпровождащото го "Училище по танци".

6. Участие в VІІІ международен конкурс "Орфеево изворче" – гр. Стара Загора и национален коледен танцов конкурс –гр. Ямбол

7. Участие във фолклорно телевизионно предаване "Сите българи заедно"-ЕВРОКОМ –София

8. Съвместен концерт с ДФА "Сливен" и детско-юношеска танцова формация "Аглика".

Училищен екип за координиране дейностите по проекта: Емилия Желева, Борислав Кисьов, Стоянка Тодорова, Тончо Кисьов, Дора Тодорова

 

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ТЕКУЩО ПОДДЪРЖАНЕ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В СОУ "К. КОНСТАНТИНОВ"

Училищен проект към националната програма на МОН "Модернизиране на материалната база в училище", модул "Спорт в училище", има местно значение и е с период за реализация учебната 2007-2008година.

Целта на проекта е подобряване на условията за спорт на открито, в двора на училището.

Дейностите за постигане на тази цел включват преасфалтиране на съществуващи асфалтови настилки и възстановяване на липсващи елементи от шведски стени в двора на училището.

Училищен екип за координиране дейностите по проекта:Димчо Димов и Анелия Христова.

 

 

"ДВОРЪТ НА СОУ "КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" – ЗЕЛЕНИЯТ ОАЗИС НА Ж.К. "ДРУЖБА"

Училищен проект спечелен в конкурс за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти общинска собственост и такива с обществена значимост с участието на местната общност, финансиран от Община Сливен и съфинансиран в рамките на 25,37% от СОУ "К. Константинов", има местно значение и е с период за реализация учебната 2007-2008година.

Целта на проекта е да се подобри жизнената среда в СОУ "К. Константинов" като се благоустрои училищния двор чрез:

• поддръжка на съществуващата и засаждане на нова дървесна и храстова растителност,

• подновяване на тревни площи,

• изграждане на нови плочници и алеи,

• обособяване на места за отдих и монтиране на пейки,

• направа и монтаж на нови врати и ремонт на секции от оградата.

Резултатът:

• залесени 250 храсти и 50 дървета;

• почистени и поддържани 7 дка тревни площи и подновени 1 дка тревни участъци;

• изградени 150 кв. м плочници и алеи;

• обособени 3 места за отдих и монтирани 10 пейки;

• направени 2 големи и 2 малки врати за двора и 4 секции от оградата.

Отговорник на проекта: Христо Радев Маринов

 

 

" МОИТЕ РОДИТЕЛИ И МОЯТ УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ"

Училищен проект по програма на МОН, МЗ и ФООНН "Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България", има местно значение и е с период за реализация 15.11.2007-15.VІ.2008 година.

Целта на проекта е да повиши ангажираността на родителите в училищния живот на децата им, да стимулира общуването в семейството по проблемите на децата въобще и във връзка със сексуалното им развитие и просвета в частност и да подобри комуникацията между учители, ученици и родители

Целевата група, към която е насочен, са младите хора на възраст от 12 до 19 години и родителите на всички ученици от СОУ "К. Константинов". В рамките на училището преки участници са 420 ученика и 148 родители, а ползватели –цялата училищна общност.

Задачите на проекта са:

1. Създаване възможност за по-активно включване на родителите в учебния процес по СРЗО.

2. Създаване на възможности за получаване обратна връзка от учениците за училищния им живот и проблеми включително и тези на общуването между половете и ангажиране на възрастните – родители и учители с темата.

3. Подобряване информираността на родителите за различни начини на добро общуване в семейството.

4. Повишаване на организационната култура и умения на младежите и девойките, включени в екипа на проекта.

5. Популяризиране на опита от проекта.

А дейностите за осъществяването на горните задачи:

1. Размяна на писма между ученици и родители - "Загубени писма".

2. Шоу за ученици и родители "Познаваме ли се?"

3. Анкетно проучване с ученици V-ХІІ клас за интереса на родителите към училищния им живот и проблеми.

4. Кръгла маса "Моите родители и моят училищен живот".

5. Обучителен семинар за родители по проблемите на общуването с децата.

6. Тематични родителски срещи.

7. Популяризиране на малкия училищен проект и програмата за "Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България".

Координатор на проекта: Любка Павлова Георгиева

Екип: Анелия Христова, Дора Тодорова, Мария Хаджиева, Стоянка Тодорова

 

 

"ЗДРАВЕ В УЧИЛИЩЕ"

Проектът е от тематична област здравно образование, има национално значение, защитен е от БЧК и е финансиран от Кraft Cares. Продължителността му е от ноември 2007г. до май 2008г. В реализацията на проекта са включени 20 училища от цялата страна. Пет са от област Сливен, две от гр. Сливен, а СОУ "К. Константинов" е едно от тях.

Целта на проекта е децата да се научат да се хранят здравословно.

Целева група са учениците на възраст 10-11 години.

От СОУ "К. Константинов" са включени 5-те паралелки от випуска на ІІІ клас, т.е. 106 ученика.

Дейностите на проекта предвиждат провеждане на 16 допълнителни часа, извън учебно време, подготовка по теми, изясняващи що е това витамини, белтъчини, въглехидрати, мазнини, как да подбираме храната си, как е устроено човешкото тяло. Часовете се водят от съответните класни ръководители, които преди това са минали подготвителен курс на обучение. За провеждане на занятията от училището е осигурено помещение – клуб "Здраве". На финала на проекта е предвиден конкурс между участниците.

Екип участващ в проекта: Д. Пенчева, Н. Смиловска, Н. Монева, Л. Костова, М. Христова.

 

 

 
 

Copyright © 2008-2018 СУ"КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" - СЛИВЕН" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев