2008/2009 учебна година

14.12.2011 / 11:33

"РИБА БЕЗ ГРАНИЦА"

Проект към секторна програма "Коменски"- "Учене през целия живот".

Целта на проекта е да се обмислят и развият съвместни дейности в училищата партньори, за насочване вниманието на учениците към проблемите на:

• опазване, съхраняване и разумно използване на нашите водни ресурси (риба и аквакултура);

• опазване на характерното за даден регион водно богатство, в дългосрочен план.

Конкретните задачи са свързани с темата "Рибата в нашите традиции, култура и всекидневие" и включват всякакъв вид изследователска дейност на тема "Рибата в изкуството" /кулинарното изкуство, в музиката, в литературата, в киното, както и обмен на резултати, опит, добри практики, есета, рисунки, изработени модели, готварски рецепти, песни и музика, фолклорни танци, истории и приказки, работване и разпространение във всяко училище партньор.

Дейностите, чрез които ще се изпълнят поставените цели са:

1. Анкети;

2. Проучвателно –издирвателска дейност на писмени , снимкови и аудиовизуални средства;

3. Размяна на информация между партньорите за резултатите от изследователската дейност, във връзка с:

o рибата във фолклора , културата и историята;

o рибата в икономиката и околната среда;

o рибата в гастрономията.

4. Издаване на:

o сборник с приказки, легенди, разкази за рибата от местния фолклор; представен в различни варианти-брошура, CD, DVD, музика, танци;

o брошура с на изчезнали видове риба;

o брошура с кулинарни рецепти с рибни ястия.

Участници в проекта са: Белгия, Alleur, Белгия,Tilleul, България, К. Константинов, Полша, Jana Pawla II, Румъния, Scoala NR. 17, Полша, M Zyminskiej, Италия, Gallarate, Турция, Okulu

Координатор на проекта е Белгия, а за България: Дора Тодорова и Валя Вичева.

 

 

"ЗДРАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДИТЕ ХОРА"

Училищен проект по програма на МОН, МЗ и ФООНН "Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България", има местно значение и е с период за реализация 15.01.2009-15.VІ.2009 година.

Дългосрочните цели на проекта са защита на тезата, че здравното образование в училище е желано и полезно за учениците, утвърждаване на СИП по СРЗО като трайна политика на училището и популяризиране на тезата за здравословен начин на живот сред учениците, учителите и родителите.

Целевата група, към която е насочен, са младите хора на възраст от 10 до 19 години и родителите на всички ученици от СОУ "К. Константинов".

Задачите на проекта са:

1. Привличане вниманието на училищната общност към темата за здравето.

2. Получаване на обратна връзка от ученици участвали в СИП по СРЗО за /+/ и /-/ на това обучение и дебат по темата с представители на всички участници в училищния живот.

3. Популяризиране на натрупания положителен опит от програмата за «Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България» и подпомагане на класните ръководители и класови колективи при избора на подходящи теми за часа на класа по тази проблематика.

4. Повишаване на организационната култура и умения на младежите и девойките, включени в екипа на проекта.

5. Популяризиране на дейностите по проекта.

А дейностите за осъществяването на горните задачи:

1. Организиране на конкурс за театрални етюди за учениците от ІІІ до ХІІ клас по темите «Здравословен начин на живот» и «Сексуално и репродуктивно здраве».

2. Анкетно проучване с ученици V-ХІІ клас - настоящи и бивши участници в СИП СРЗО, за /+/ и /-/ на това обучение.

3. Издаване на извънреден брой на училищния бюлетин «Ние», посветен на извършеното в училището по програмата «Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България».

4. Кръгла маса "Училище и здраве", за ролята на училището за издигане здравната култура на младите хора.

5. Популяризиране на малкия училищен проект и програмата за "Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България".

Координатор на проекта: Любка Павлова Георгиева

Екип: Анелия Христова, Дора Тодорова, Мария Хаджиева, Стоянка Тодорова, Евгения Тотева.

 

 

"АКО ДО ВСЯКО ДОБРО СЪЩЕСТВО ЗАСТАНЕ ОЩЕ ЕДНО"

 

Проектът е от тематичната област младежки дейности, има местно значение и е защитен пред Държавната агенция за младежта и спорта от сдружение "Младежка организация "Клуб 11"" - Сливен. Продължителността на проекта е шест месеца от 01.01. до 30.06 2009г.

Целта на проекта е чрез формите на неформалното образование да създаде възможност за реализация на социалните и творчески умения на мотивирани млади хора да привлекат вниманието на своите връстници към проблемите на рисковото поведение, да подпомогнат подрастващи в риск, в избора на положителен модел на поведение и да популяризират постигнатото.

Дейностите, чрез които се постигат набелязаните цели включват:

1. 1. Конкурс за есе, за привличане вниманието на младежката общност в гр. Сливен към проблема с рисковото поведение;

2. 2. Превенция на рисковото поведение, чрез организиране на семинари и среща с представители на институции работещи по проблемите на малолетни и непълнолетни в риск, на които участниците ще получат теоретична и фактическа информация по проблема;

3. Наставническа програма, , чрез която доброволци и млади хора в риск на практика ще се опитат в приятелска среда и съвместни дейности да утвърдят положителни модели на поведение като: изготвят диплянки с информация за избягване на риска, посетят мероприятия, разширяващи общата им култура, заличат нецензурни надписи и знаци в района на клуба и посетят свои връстници в СПИ Драгоданово;

4. Популяризиране на постигнатото, , чрез TV репортаж от финална среща на участниците, на която ще бъде прожектиран и филм (собствена продукция) за дейностите по проекта, публикация в местен бюлетин и в Internet.

Целевата група, към която е насочен проекта, са младите хора на възраст 14-19 години.

В реализацията на проекта участват 23 доброволци и 17 младежи от клуба, минимум 30 млади хора в риск, 40-45 маргинализирани подрастващи, над 35 младежки активисти и голям брой млади хора от Сливен.

Автор и консултант на проекта – Любка Георгиева – педагогически съветник в СОУ "К. Константинов".

Ръководител на проекта – Женя Станчева – учител по музика СОУ "К. Константинов"; членове на екипа – Камелия Вълкова – ІХ кл. и Мартин Петков – ХІІкл..

Всички те бяха изпълнени в срок, с активното участие на доброволците и членовете на клуба и 30 подрастващи млади хора в риск. В част от дейностите взеха участие младежки активисти от различни средни училища в Сливен, както и възпитаниците на СПИ "Драгоданово".

В крайна сметка резултатите са:

1. 55 млади хора на възраст 14-16 г. са обучени за превенция на рисково поведение и ефективни модели за справяне;

2. 23 доброволци усвоиха теоретично и практически метода "връстници обучават връстници";

3. 30 млади хора в риск получиха подкрепа и по-добра перспектива за справяне;

4. намалено усещане за изолация у 45 маргинализирани подрастващи;

5. 900 младежи и подрастващи бяха поощрени да избягват поведение в риск, чрез дипляни и срещи;

6. създадена бе възможност за реализация на творчески заложби и повишен интерес към темата за младежката общност на Сливен, написани бяха 34 есета;

7. - 3 млади хора увеличиха своя опит като ръководен екип на проект, а 40 – в реализацията му.

Пряко в проекта участваха 150 млади хора на възраст 14-19 години.

Можете да издърпате фотоколажи с моменти от изпълнението на различните дейности чрез връзките долу.

 
 

Copyright © 2008-2019 СУ"КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" - СЛИВЕН" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев