Профил на купувача

Протокол на Комисия за разглеждане и класиране на оферти


СЪОБЩЕНИЕ

Срокът за получаване на документите е удължен до 16.00 часа на 21 май на основание чл.188 ал.2 от ЗОП.


ПОЯСНЕНИЯ НА ЗАДАДЕНИ УТОЧНЯВАЩИ ВЪПРОСИ

ОТНОСНО: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки с предмет: „Преустройство на столова към СУ „Константин Константинов“ в регионален учебен център за подготовка по БДП“.


1. Трябва ли да се оферират цени за следните нулевите позиции: позиция № 5 – на част Демонтажи – „Демонтаж на метална дограма“ и позиция № 9 на част: „ВиК – вътрешен водопровод“, подчаст: А. Монтажни работи – „Промивен кран за писоар“ ?

ОТГОВОР: Не е необходимо да се оферират цени за нулеви позиции.2. Да се уточни разминаването в КСС и проекта за позиция № 9 в част : Архитектурна – Изграждане на щендерна стена от GKB 12 см., вкл. минерална вата 5 см. или GKB 15 см., вкл. минерална вата 10 см., както е посочено в проекта ?

ОТГОВОР: Предвижда се изграждане на щендерна стена GKB12, включително минерална вата 5 см, (профил 10 см., еднослойна 12,5 мм).

Преустройство на столова към СУ "Константин Константинов" в регионален учебен център за подготовка по БДП

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 193 ЗОП, публикуваме настоящото съобщение, с което уведомяваме всички потенциални участници в откритата с обявление № 9075391 обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Преустройство на столова към СУ „Константин Константинов“ в регионален учебен център за подготовка по БДП“, че същата е прекратена със Заповед № РД – 06 – 564/02.05.2018 г.

Мотивите за прекратяване на поръчката са следните:

След публикуване на обявлението, Възложителя е открил, че е допуснал грешка при определяне на прогнозната стойност на обявената от него поръчка, което е един от най – съществените елементи на поръчката и нейната промяна води до необходимостта, да бъде обявена нова поръчка с правилно определената прогнозна стойност. Освен това, се налага и промяна на изискваната от Възложителя информация относно начина на ценообразуване на подадените от участниците оферти, което също налага публикуването на нова документация за възлагане на обществената поръчка, тъй като тези изисквания са съществени за участниците, които подават оферти.Следват документите на новата обществена поръчка:


Количествена сметка проект

КС - Преустройство на столова към 11-сто СУ "Константин Константинов" в Регионален училищен център за подготовка по БДП


Обществена поръчка - документация

Образец 1 за нова оферта

Образец 2 - Техническа оферта

Образец 3 - Списък с документи

Образец 4 - Административни данни

Образец 5 - Декларация по чл.54

Образец 6 - Декларация по чл.55

Образец 7 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата

Образец 8 - Декларация по чл. 60, ал.1 от Закона за Обществените поръчки

Образец 9 - Информация за общия оборот

Образец 10 - Списък на основните договори за строителство

Образец 11 - Списък на техническите лица и експертите, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката

Образец 12 - Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква "г" от ППЗОП за срока на валидност на офертата

Образец 13 - по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква "в" от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Образец 14 - Договор

Образец 15 - Декларация по чл. 66, ал.1 от Закона за обществените поръчки

Образец 15 - Декларация по чл. 66, ал.1 от Закона за обществените поръчки

Образец 16 - Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Образец 16 - Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка


Част Архитектура

Чертежи

Дограма врати

Записка


Част ВиК

ВиК ситуация

Водопровод

Канализация

Водопровод Аксонометрия

Канализация Аксонометрия

Обяснителна записка

Съдържание


Електрическа част

Зала 1

Зала 2

Зала 3

Учителска стая

Предверие умивалня

Коридор

Коридор 2

Коридор 3

Коридор 4

Склад

Склад колички

Склад велосипеди

Лавка

Обяснителна записка

Обяснителна записка - Пожароизвестителна инсталация


Част ОВИК

ОВИК

Oбяснителна зaпиcкa


Част Противопожарна безопасност

Технически работен проект

Ситуационен план

Обща схема

Схема за евакуация

Схема за евакуация

Разрез А-А

 

Copyright © 2008-2019 СУ"КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" - СЛИВЕН" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев